implant


  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
ASP
 ASPTurkiye.com Forum : ASP
Konu Konu: Anket Kodlamasını Geliştirme Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazanlarda
Mesaj << Önceki Konu | Sonraki Konu >>
Hakinen
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 01-Ağustos-2007
Ülke: Türkiye
Gönderilenler: 1
Gönderen: 03-Ağustos-2007 Saat 13:58 | Kayıtlı IP Alıntı Hakinen

Arkadaşlar aşağodaki Anket kodunun Form kısmında aynı ankete 2 kez oy kullandırmamak için önlem  var.

Ancak bu formdaki bilgilerin eklendiği kayıt bölümünde yok.

Haliyle anket aynı anda 100lerce sayfada açılıp oy kullandırılabiliyor..


Bunun için
Formda yer alan IP Session ve Cookie kontrölünü nasıl bilgilerin eklendiği kısımda da yaptıtabiliriz ?

Kodlar aşağıda.    <%

        On Error Resume Next

        Response.Buffer = True

        fff = f

        if not fff = "yama" then

    %>

    <html><head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
    content="text/html; charset=windows-1254">

    <base target="_self">
    </head>
    <body topmargin="20" leftmargin="20" bgcolor="#9DBFE2">

    <%
    
        end if

    %>

    <!-- #include file = "ilave.asp" -->

    <%
   
        if not fff = "yama" then
   
    %>

    <% bic () %>
   
    <br><br><br>

    <%
   
        end if
       

        Dim yuzde, anket, scnk, toplamOy, izin, digerAnk, SQL(10)

        if REQUEST.QUERYSTRING( "a" ) <> "" Then
        If Not biseylerinkontrolu(REQUEST.QUERYSTRING( "a" )) = 0 Or _
        Not IsNumeric(REQUEST.QUERYSTRING( "a" )) Then Response.redirect "default.asp"

            SQL(1) = "SELECT anket_id, anket_basligi, anket_acilis_tarihi " &_
            "FROM anket WHERE anket_id = "& eleme(REQUEST.QUERYSTRING( "a" )) &" ;"

        elseif gosterilecek_anket_idSi <> "" then

            SQL(1) = "SELECT anket_id, anket_basligi, anket_acilis_tarihi " &_
            "FROM anket WHERE anket_id = "& gosterilecek_anket_idSi &" ;"

        else

            SQL(1) = "SELECT anket_id, anket_basligi, anket_acilis_tarihi " &_
            "FROM anket ORDER BY anket.anket_id DESC ;"

        end if


        Set anket = ConnStr.Execute ( SQL(1) )

            if anket.eof or anket.bof then
            'gösterecek anket ya da ankey numarası kayıtlı değilse gerisi hikaye..

                Response.write "Olmayan anket!.."
                Response.end

            end if

            SQL(2) = "SELECT scnk_id, anket_id, scnk_metni, scnk_oy FROM scnk " &_
            "WHERE anket_id = "& anket( "anket_id" ) &" ORDER BY scnk.scnk_id ASC ;"
            'en son eklenen anketi anasayfada götsterir.

        Set scnk = ConnStr.Execute ( SQL(2) )
           
            Dim aypibakisi
            Set aypibakisi = ConnStr.Execute ( "SELECT * FROM aypiler WHERE " &_
            "ip = '"& Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") &"' AND anketaydi = "& anket( "anket_id" ) &" ;" )

            if Request.Cookies( "anKet" )( ""& anket( "anket_id" ) &"" ) = "oyKullandi" or _
            Session( "anKet" ) = anket( "anket_id" ) Or Not aypibakisi.eof then izin = false else izin = true
            'eğer oykullanangil oyunu kullanmışsa bazı şeyleri gizleyeceğiz.

            if izin = true then
        %>
           
    <script language="javascript">
        <!-- buooo

        function kabul(f)
        {
        if ( document.forms.oyVer.scnkOYat.checked == false )
        { document.forms.oyVer.Gonder.disabled=true; return false; }
        else { document.forms.oyVer.Gonder.disabled=false;    ; return true; }
        }

        //  busuuu -->
    </script>

    <body OnLoad="self.focus(); document.forms.oyVer.Gonder.disabled=true;" bgcolor="#9DBFE2" >

        <%
            end if

            SQL(3) = "SELECT SUM(scnk_oy) FROM scnk    WHERE anket_id = "& anket( "anket_id" ) &" ;"
        Set toplamOy = ConnStr.Execute ( SQL(3) )
           
            if izin = true then
                if fff = "yama" then
                    Response.write "<form name=""oyVer"" method=""post""" &_
                    "action=""default.asp?i=oyAt&a="& gosterilecek_anket_idSi &""">"
                else
                    Response.write "<form name=""oyVer"" method=""post"" action=""default.asp?i=oyAt"">"
                end if
            end if
            'kullanıcımız oyunu kullanmamışsa yukarıda satırı işlet.

            Response.write "<table border=""0"" cellspacing=""1"" cellpadding=""3""><tr><td></td><td colspan=""2"">"
            Response.write "<b>" & anket( "anket_basligi" ) & "</b> <i>("& anket( "anket_acilis_tarihi" ) &")</i><br><font size=""1"">Bu ankete</i> <b>"& FormatNumber(Int(toplamOy(0)),0) &"</b> <i>kişi tarafından oy verildi.</font>"
            Response.write "<hr size=""1"" color=""#C0C0C0""></td></tr>"

        dim n, nid, renk, muse

        do until scnk.eof
        'seçeneklerin dibini görene kadar ilerle.

            if toplamOy(0) = 0 then
                yuzde = 0

            else
                yuzde = ((scnk( "scnk_oy" ) / toplamOy(0)) * 100)
                'çubukların büyüklüğüne(ya da uzunluğuna) böyle karar veriyoruz.
                'seçeneğin aldığı oy bölü toplam oy çarpı yüz

            end if

            Response.write "<tr><td valign=""top"">"

            if izin = true then

                Response.write "<input type=""radio"" id="""& scnk( "scnk_id" ) &""" onclick=""kabul(this)"" " &_
                "name=""scnkOYat"" value="""& scnk( "scnk_id" ) &""">"

            end If

            n=n + 1
            nid=right(n,1)

            select case nid
                case "2","4","6","8" renk = "#FFFFFF" '1.renk
                case else renk = "#E1E0D9" '2. renk
            end Select

            Response.write "</td><td bgcolor="""& renk &""" style=""padding-right: 10px;"""
            if izin = false Then Response.write "align=""right"""
            Response.write ">"

            if izin = True Then Response.write "<label for="""& scnk( "scnk_id" ) &""">"
           
            set muse = new cilek

                muse.yaza = scnk( "scnk_metni" )
                muse.satirKacKarakter = 40
                'kaç karakterden sonra alt satıra geçeceğini buradan ayarlıyoruz.
                muse.yazit

            set muse = Nothing

            if izin = True Then Response.write "</label>"
           
            if izin = false then
            'ancak oy kullananlar yüzdeleri ve verilen oyları görebilecek.

                Response.write "</td><td valign=""top"" bgcolor="""& renk &""" style=""padding-right: 30px;"">"
                Response.write "<img src=""krmz.gif"" width="""& FormatNumber(yuzde,3) + 1 &""" "
                Response.write "height=""12""> "
                Response.write "<font size=""1"">%"& FormatNumber(yuzde,1) &" ("& FormatNumber(scnk( "scnk_oy" ),0) &" oy)</font>"
                'yüzde resimlerinin ve aldııkları oyların göründüğü yer.
                Response.write "</td></tr>"

            end if

        scnk.movenext
        loop
   
            if izin = true then
            'oy kullanan bir daha oy kullanmasın diye "gönder" düğmesini kaldırıyoruz.

                Response.write "<tr><td></td><td colspan=""2""><hr size=""1"" color=""#C0C0C0""><input name=""Gonder"" type=""submit""" &_
                "value=""gönder / sonuçları göster"" class=""form1""></td></tr>"

            end if

            if izin = true then Response.write "</form>"

            if izin = false then

                Response.write "<tr><td></td><td colspan=""2""><hr size=""1"" color=""#C0C0C0""><font size=""1""><i>"
                Response.write "Daha önce oy kullandığınız için bi'daha oy kullanamazsınız."
                'daha önceden oy kullanmış olanlara söylenecek söz.
                Response.write "</i></font></td></tr>"

            end If
           
            Response.write "</table>"

        if fff = "yama" then
            Response.write "<br>- <a href=""default.asp?a="& gosterilecek_anket_idSi &""">Diğer anketler</a>"
        end if

        if not fff = "yama" then

                Response.write "<h2>Diğer Anketler:</h2><hr size=""1"" width=""200"" align=""left"">"

            if REQUEST.QUERYSTRING( "i" ) = "oyAt" then oyKaydet ()

                SQL(6) = "SELECT anket_id, anket_basligi, anket_acilis_tarihi " &_
                        "FROM anket WHERE anket_id <> "& anket( "anket_id" ) &" ;"
                        'görünen anket hariç, diğer anketleri göstermek için.
            Set digerAnk = ConnStr.Execute ( SQL(6) )

            do until digerAnk.eof

                Response.write "<img src=""rats.gif"" align=""absbottom"">&nbsp;<a href=""default.asp?a=" & digerAnk( "anket_id" ) & """>"
                Response.write "" & digerAnk( "anket_basligi" ) & ""
                Response.write "</a> <i>("& digerAnk( "anket_acilis_tarihi" ) &")</i> <br>"

            digerAnk.movenext : loop

            Response.write "<hr size=""2"" width=""340"" align=""left"" color=""#000000"">"

       

        end if

        Private Sub oyKaydet ()

            if Request.Form( "scnkOYat" ) = "" then Response.redirect "default.asp"            Dim anketiNe            SQL(4) = "SELECT * FROM scnk WHERE scnk_id = "& Request.Form( "scnkOYat" ) &" ;"
            Set anketiNe = ConnStr.Execute ( SQL(4) )

            SQL(5) = "UPDATE scnk SET scnk_oy = (scnk_oy + 1) WHERE scnk_id = "& Request.Form( "scnkOYat" ) &""
            ConnStr.Execute ( SQL(5) )
            'böylece oy sayısını bir artırdık. 

            Response.Cookies( "anKet" )( ""& anketiNe( "anket_id" ) &"" ) = "oyKullandi"
            'kullanan bir daha kullanmasın diye cookie attık.

            Response.Cookies( "anKet" ).expires = Now() + 365
            'attığımız coookie'yi bir yıl - 6 saat sonra sileceğiz.

            Session( "anKet" ) = anketiNe( "anket_id" )
            'cookie'yi silerse ardında Session göz-kulak olsun.

            Set anketiNe = ConnStr.Execute ( "INSERT INTO aypiler (ip, anketaydi) VALUES " &_
            "('"& Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") &"', "& anketiNe( "anket_id" ) &") ;" )
            'anketin, yeni sürümünün, yeni sürümünün çıkmasının asıl nedeni olan ip kontrolü yapmamasını kapatmış olduk arada.

end If

            if fff = "yama" then

                Response.redirect "default.asp?a="& Int( gosterilecek_anket_idSi ) &""

            else

                Response.redirect REQUEST.SERVERVARIABLES( "HTTP_REFERER" )
                'gelinen sayfaya götürme işlemi.

            end if

        End Sub
   
    %>


    <%
   
        if not fff = "yama" then sahip ()

    %>

    <%
   
        if not fff = "yama" then

    %>

    </body>
    </html>

    <%
   
        end if
       
    %>
 
Yukarı Dön Göster Hakinen's Özellikler Diğer Mesajlarını Ara: Hakinen Ziyaret Hakinen's Ana Sayfa
 

Eğer Bu Konuya Cevap Yazmak İstiyorsanız İlk Önce Giriş
Eğer Kayıtlı Bir Kullanıcı Değilseniz İlk Önce Kayıt Olmalısınız

  Yanıt YazYeni Konu Gönder
Yazıcı Sürümü Yazıcı Sürümü

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Powered by Web Wiz Forums version 7.91
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,0938 Saniyede Yüklendi.